fbpx BENDROSIOS DALYVAVIMO TURISTINIUOSE RENGINIUOSE SĄLYGOS | PRIVATUMO POLITIKA IR SLAPUKAI | | Barents.lt - Aktyvių Kelionių Kontora

BENDROSIOS DALYVAVIMO TURISTINIUOSE RENGINIUOSE SĄLYGOS | PRIVATUMO POLITIKA IR SLAPUKAI

OWU

BENDROSIOS DALYVAVIMO TURISTINIUOSE RENGINIUOSE SĄLYGOS
ORGANIZAVO UAB BARENTS.PL GALIOJA NUO 2020 M. SAUSIO 17 D
.

Ponios ir ponai, atidžiai perskaitykite ir susipažinkite su pateiktomis Bendrosiomis Dalyvavimo Sąlygomis (toliau - BDS). UAB „Barents.pl" organizuojamose turizmo renginiuose. Turizmo renginio organizavimo sutarties sudarymą mes traktuojame kaip jūsų visišką sutikimą su pateiktomis bendrosiomis dalyvavimo sąlygomis.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Klientų (žinomų kaip Dalyviai), besinaudojančių „Biuro Podróży BARENTS.PL sp. Z oo“ (toliau -„BARENTS.PL“ / Organizatorius) teikiamomis paslaugomis, teisės ir pareigos yra nustatytos šių nuostatų, 1964 m. balandžio 23 d. Civilinio kodekso įstatymo nuostatų (kodekso redakcija 2014 m. įstatymų leidinys Nr. 121 su pakeitimais) ir 2017 m. lapkričio 24 d. Įstatymų dėl kelionių paketų ir susijusių kelionių organizavimo (Kodekso redakcija 2019 Nr. 548 su pakeitimais).

2.Siekdama užtikrinti galimus klientų reikalavimus nemokumo atveju, BARENTS.PL sudarė sutartį (draudimo sutarties Nr. 05.527.012) su „AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. su būstine Varšuvoje, ul. Chłodna 51., pagal 2017 m. Lapkričio 24 d. Turizmo renginių ir susijusių turistinių paslaugų įstatymo str. 7 sek. 2 punktas 1-3.

3. Organizatorius, siekdamas užtikrinti pretenzijas dėl pinigų, kuriuos klientai sumokėjo BARENTS.PL,grąžinimo, informuoja, kad, vadovaujantis 2017 m. Lapkričio 24 d. Turizmo renginių ir susijusių turistinių paslaugų įstatymo 7 straipsnio 2 dalimi, turizmo garantijų fondui mokėtinos sumos įmokos. Prašymo sumokėti lėšas pagal šį užstatą būdas nustatytas 2017 m. Lapkričio 24 d. Turizmo renginių ir susijusių turistinių paslaugų įstatymo 2 skyriuje.

II. DALYVAVIMO RENGINYJE REGISTRAVIMAS, SUTARTIES SUDARYMAS
1. Paraiška dalyvauti BARENTS.PL organizuojamame turistiniame renginyje (toliau - renginys / kelionė) pateikiama pasirašant Dalyvavimo turistiniame renginyje sutartį (toliau - ir Sutartis) - 1 priedas. Šios BDS yra neatskiriama Sutarties dalis.

2. Pasirašius sutartį, asmuo įtraukiamas į renginio dalyvių sąrašą. Sutarties sudarymo metu arba iškart po jos sudarymo Klientas gauna visus dokumentus, kuriuose yra svarbių duomenų apie užsakytą įvykį. Klientas gali paprašyti sutarties kopijos popierine forma, jei ji buvo sudaryta tuo pačiu metu fiziškai dalyvaujant šalims.

3. Sutarties pasirašymas laikomas sutarties dėl dalyvavimo turizmo renginyje sudarymu. Klientas /Dalyvis gali rezervuoti ir pasirašyti sutartį trečiųjų šalių vardu, tačiau turėtų turėti atitinkamą įgaliojimą atlikti minėtus veiksmus kitų klientų, kurių vardu ji veikia, veiklą ir išsamią informaciją. Neturintis teisnumo klientas gali rezervuoti ir pasirašyti Sutartį tik gavęs raštišką teisinio globėjo sutikimą. Nepilnamečiai gali tapti renginio dalyviais sutikus teisėtam globėjui ir jiems nuolat prižiūrint. Jis taip pat yra atsakingas už dalyvių informavimą apie visą paketo informaciją. Klientas / Dalyvis prisiima atsakomybę už visos turizmo renginio kainos sumokėjimą už visas Sutartyje nurodytas trečiąsias šalis ir sumokėdamas turizmo renginio kainą (išankstinis apmokėjimas arba visa kaina) sutinka su Sutartimi ir neprivalo kitaip sutikti su jos sudarymu.

4. Pasirašydamas Sutartį (jei iki turizmo renginio pradžios liko mažiau nei 30 dienų, Klientas sumoka visą turizmo renginio kainą), Klientas privalo sumokėti pirmą 30 proc. turizmo renginio kainos. Likusią sumą,sudarančią 70% renginio kainos, Dalyvis sumoka ne vėliau kaip likus 29 dienoms iki turistinio renginio pradžios. Nesilaikant aukščiau nurodytų terminų, Klientas atsisako ir atsisako sutarties bei atsisako renginio. Mokėjimas už papildomą draudimą, draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, medicinines išlaidas ir sutarties nutraukimą, sudarytą per BARENTS.PL, atliekamas kartu su avansu arba visa kaina,atsižvelgiant į turistinio renginio užsakymo datą.

5. Jei Klientas atsisako Sutarties arba nepradeda turistinio renginio / turistinės paslaugos dėl priežasčių,nepriklausančių nuo Organizatoriaus, Organizatorius pasilieka teisę reikalauti sumokėti visas draudimo išlaidas ir sumas, lygias faktinėms išlaidoms, patirtoms dėl pasirengimo organizuoti turizmo renginį.Skaičiuojant mokėtinas sumas, atsižvelgiama į sutaupytas išlaidas, taip pat į galimybę alternatyviai naudotis tam tikromis turizmo paslaugomis. Pareiškėjo prašymu Organizatorius pateisina mokesčių už sutarties atsisakymą dydį. Mokestis išskaičiuojamas iš už renginį sumokėtos kainos. Likusi suma po išskaitymo bus grąžinta Klientui per 14 dienų nuo Kliento sutarties atsisakymo. Tai, kas išdėstyta,netaikoma, jei kelionių paketų ir susijusių turistinių paslaugų įstatyme numatyta, kad Sutartis gali būti atšaukta arba nutraukta nemokamai.

6. Visa išsami informacija apie turizmo renginio kainą, apmokėjimo sąlygas, apgyvendinimą, skrydį,pilotų priežiūrą, pervežimus, individualų draudimą, bagažą ir kt. Yra įtraukta į Sutarties turinį ir turizmo renginio programą.

7. Nesumokėjus renginio kainos per Sutartyje nustatytą laiką, Organizatorius gali atšaukti Sutartį,paprašius Kliento sumokėti.

8. Į kainas neįskaičiuoti paso, vizos, banko ir muitų mokesčiai, kelionės iš gyvenamosios vietos į susitikimo vietą ir atgal bei Dalyvio individualiai užsakytos viešnagės užsienyje paslaugos, tokios kaip:vietinės kelionės (neprivaloma), viešbučio paslaugos, mokesčiai už telefono skambučius, bagažą ir kt.

9. Kainos yra išreikštos Lenkijos zlotais arba užsienio valiuta ir apima prekių ir paslaugų mokestį.

10. Jei nuo Sutarties sudarymo dienos iki renginio pradžios dienos praeina daugiau nei 20 dienų, galima pakeisti pradinę renginio kainą (kuri vyks po Sutarties sudarymo) dėl padidėjusių transporto išlaidų ar muitų, mokesčių ar rinkliavų, padidėjusių valiutų kursų. Jei reikia didinti renginio kainą, Organizatorius privalo dokumentuoti kainos padidėjimą. Dalyvis bus informuotas apie kainos padidėjimą ne vėliau kaip 21 dieną prieš išvykimo datą. 20 dienų iki išvykimo dienos kaina negali būti keičiama. Klientas turi teisę į kainos sumažinimą, atitinkantį pirmajame sakinyje nurodytą išlaidų sumažėjimą, kuris įvyko po Sutarties sudarymo ir prieš prasidedant turistiniam renginiui.

11. Dalyvis turi teisę perduoti teises ir pareigas, kylančias iš Susitarimo dėl turizmo paslaugų teikimo,kitam asmeniui. Tokiu atveju Dalyvis įsipareigoja pranešti Organizatoriui elektroniniu paštu ar laišku ne vėliau kaip likus 7 dienoms iki renginio pradžios. Sutartyje numatytas teises ir pareigas perduodant kitam asmeniui, atitinkančiam dalyvavimo turizmo renginyje sąlygas, Organizatorius turi teisę imti mokestį, lygųfaktinėms šiuo atžvilgiu patirtoms išlaidoms, kuris yra faktiškai patirtos papildomos išlaidos. Oro renginių atveju Organizatorius turi papildomą teisę imti mokestį, atsirandantį dėl biliete nurodyto pavadinimo pakeitimo pagal aviakompanijų kainoraštį. Asmuo, perduodantis teises ir pareigas kitam asmeniui, privalo grąžinti iš Organizatoriaus gautus dokumentus. Teises perduodantis ir jo teises perimantis asmuo yra solidariai atsakingas už neapmokėtą turizmo renginio kainos dalį ir visas Organizatoriaus patirtas išlaidas, pasikeitus renginio Dalyviui.

12. Dalyviai įsipareigoja turėti galiojančius dokumentus, suteikiančius teisę kirsti tam tikros šalies sieną:pasą arba asmens tapatybės kortelę - jie turėtų galioti ne mažiau kaip šešis mėnesius nuo turistinio renginio pabaigos.

13. Sudarydamas Sutartį, Organizatorius nurodo kelionei reikalingų dokumentų tipą ir duomenų rūšį (pvz., Vizos ar aviabilietų pirkimas) ir jų pateikimo ar pristatymo Organizatoriui datą. Tokių dokumentų trūkumas ar jų laiku nepateikimas yra tolygus atsisakymui nuo dalyvavimo renginyje dėl Dalyvio kaltės.

14. Sudarydamas Sutartį, Dalyvis patiki Organizatoriui visų jo praneštų turizmo renginio dalyvių asmens duomenis ir pareiškia, kad jis yra jų administratorius. Paraišką teikiantis dalyvis sutinka patikėti minėtus Organizatoriaus asmens duomenis kitiems subjektams, su kuriais jis bendradarbiauja įgyvendinant šią sutartį. Organizatorius, tvarkydamas patikėtus asmens duomenis, įsipareigoja juos tvarkyti pagal galiojančius įstatymus, ypač 1997 m. Rugpjūčio 29 d. Akto dėl asmens duomenų apsaugos nuostatas (2002 m. Teisės aktų leidinys, Nr. 101, 926 punktas su pakeitimais) ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo jų judėjimo (vadinamasis GDPR).

15. Išskirtinėmis situacijomis (t.y. jei tai lemia logistikos / organizacinės būtinybės), Organizatorius turi teisę nurodyti išvykimo ir grįžimo oro uostą kitame mieste, nei nurodyta Sutartyje. Tuo atveju Organizatorius pasirūpins pervežimu į išvykimo / grįžimo oro uostą.

III. SUTARTIES PAKEITIMAS, RENGINIO ATŠAUKIMAS, NUSTATYMAS DALYVAVANT RENGINYJE
1. Susidarius aplinkybėms iš organizatoriaus pusės iki turistinio renginio pradžios, priverčiančioms Organizatorių pakeisti pagrindines turizmo paslaugų savybes, nurodytas 1 str. 2017 m. Lapkričio 24 d. Turizmo renginių ir susijusių turistinių paslaugų įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 1 punkte arba siūloma padidinti kainą, viršijančią 8% visos turizmo renginio kainos, Organizatorius privalo nedelsdamas informuoti Klientą apie šių pakeitimų turinį laišku ar elektroniniu paštu, nurodant pakeitimus ir galimą jų įtaką pakuotės kainai. Tokiu atveju Organizatorius tuo pačiu metu gali pasiūlyti Klientui pakaitinį turizmom renginį, jei įmanoma, tokios pačios ar aukštesnės kokybės. Per kitas tris dienas Klientas privalo raštu informuoti Organizatorių, ar jis sutinka su siūlomu Sutarties pakeitimu, ar atsisako sudarytos Sutarties grąžindamas visus jo sumokėtus mokesčius, neprivalėdamas mokėti sutarties atsisakymo mokesčių,arba priima pakaitinį turistinį renginį ir jo kainą, jei tai pasiūloma Klientui. Klientas, sutinkantis su siūlomais Sutarties sąlygų pakeitimais, neturi teisės reikalauti kompensacijos už pakeitimo priėmimą. Jei dėl Sutarties pakeitimo ar pakaitinio kelionės įvykio sumažėja kelionės įvykio kokybė ar išlaidos, Klientas turi teisę į atitinkamą kainos sumažinimą.

2. Organizatorius turi teisę atlikti renginio programos pakeitimus prieš renginį ar jo metu, jei dėl objektyvių priežasčių neįmanoma išsaugoti pirminio turizmo renginio plano.

3. Jei Dalyvis per nustatytą laiką nepradėjo dalyvauti renginyje be Organizatoriaus kaltės, Organizatorius neprivalo teikti transporto, kad galėtų dalyvauti renginyje.

4. Atsisakymas dalyvauti renginyje (atsisakymas iš Sutarties) gali būti pateikiamas raštišku (arba elektroniniu paštu) pareiškimu, pateiktu tiesiogiai Organizatoriui arba per turizmo renginių pardavimo biurus (kelionių agentus).

5. Organizatorius pasilieka teisę atšaukti arba atidėti renginio pradžią, jei susidaro aplinkybės,suprantamos kaip nenugalima jėga (įskaitant valstybės valdžios ir kitų institucijų sprendimus, karą,stichinę nelaimę ir kitas nepaprastas aplinkybes, kurių šalys negalėjo užkirsti kelią ar įvykdyti). numatyti jų priežastis)., įvykius ir padarinius).

6. Išskirtinėmis situacijomis (t.y. Jei tai lemia logistikos / organizacinės būtinybės) organizatorius pasilieka teisę atidėti renginį 2 dienomis, jei vyksta oro transportas, ir 1 diena, jei tai yra kelionė autobusu ir kitos kelionės.

7. Dalyviui atsisakius renginio, Organizatorius turi teisę pasilikti sumą, atitinkančią faktines išlaidas.

8. Organizatorius deramai imsis veiksmų, kad sumažintų faktines išlaidas ir nuostolius, susijusius su Kliento atsisakymu dalyvauti renginyje, ir taip sumažins atsisakymo išlaidas, atsižvelgdamas į individualias konkretaus atvejo aplinkybes.

9. Iš tikrųjų apskaičiuoti Organizatoriaus patirtas išlaidas, susijusias su Kliento atsisakymu nuo kelionės,galima tik pasibaigus numatytai kelionės, kurioje turėjo dalyvauti Klientas, pabaigos datai. Užsakant renginius pagal skrydžius maršrutu, pakeitimo / atšaukimo išlaidos yra taikomos pagal rezervavimo sistemoje galiojančias tarifų sąlygas. Užsakant kelionę pagal asmeninius poreikius, susijusius su kelionės įgyvendinimu, kelionė sudaroma remiantis daugelio paslaugų teikėjų paslaugų programa.Taikomos specialios aviakompanijų, viešbučių, vietinių vežėjų ir kt. kainos.

10. Turistinių autobusų / autobusų / oro renginių atveju išlaidos, nurodytos sek. 5 yra nuskaičiuotos nuomvisos užsakymo sumos. Aukščiau išlaidos taip pat taikomos Dalyviams, kurie dėl priežasčių,nepriklausančių nuo Organizatoriaus, negavo vizos už įsigytą renginį.

11. Išlaidas kompensuoja Organizatorius arba atstovas, parduodantis prekes Organizatoriaus vardu.

12. Organizatorius gali nutraukti Sutartį, per Sutartyje nurodytą laikotarpį pranešdamas Klientui apie Sutarties nutraukimą, jei nebuvo pasiektas minimalus dalyvių skaičius, reikalingas ar nurodytas svetainėje esančioje informacijoje, bet ne vėliau nei: a) likus 20 dienų iki turistinio renginio, trunkančio daugiau nei 6 dienas, pradžios, b) 7 dienas iki turizmo renginio, trunkančio ilgiau nei 2–6 dienas,pradžios, c) 48 dienas iki turizmo renginio, trunkančio ilgiau nei 6 dienas, pradžios. mažiau nei 2 dienas.

13. Jei per turistinį renginį Organizatorius neatlieka Sutartyje numatytos paslaugos, kuri sudaro didelę renginio dalį, pagal Sutartį ir be Kliento papildomų išlaidų, tokiu atveju turėtų atlikti atitinkamą pakaitinę paslaugą. To paties standarto pakeitimo paslaugų organizavimas nėra paslaugos trūkumas ir nėra pagrindas mažinti renginio kainą.

IV. RENGINIO DALYVIŲ DRAUDIMAS
1. Užsienio renginių atveju Organizatorius pagal sutartį, sudarytą su AXA TU S.A. sutarties Nr. draudimo polisas 104-312, vadovaujantis 2017 m. lapkričio 24 d. Turizmo renginių ir susijusių turistinių paslaugų įstatymo nuostatomis, pareiškia, kad apie kiekvieną turistinio renginio dalyvį pranešama AXA TU S.A. ir pagal pagrindinės sutarties nuostatas jis yra apdraustas „KONTYNENTY“ draudimu. Išsami draudimo rūšis ir apimtis pateikiama kelionių paketų sutartyje.

2. Dalyvis gali papildomai sudaryti draudimo sutartį dėl pasitraukimo iš dalyvavimo turistiniame renginyje išlaidų pagal Organizatoriaus siūlomą draudikų pasiūlymą arba, neatsižvelgiant į Organizatorių, bet kurioje draudimo kompanijoje, siūlančioje tokį draudimą.

V. PINIGŲ GRĄŽINIMAS
1. Organizatoriui atšaukus renginį, Dalyvis turi teisę grąžinti atliktus mokėjimus. Organizatorius grąžins mokėjimus prieš prasidedant planuojamam renginiui.

2. Dalyvis turi teisę grąžinti sumokėtus mokėjimus, taip pat pasitraukęs iš renginio - raštu (arba elektroniniu paštu) informavęs Organizatorių apie pasitraukimą, per nustatytą terminą ir sąlygomis,nurodytomis šiame punkte. taškas II ir III BDS.

VI. DALYVIO PAREIGOS
1. Tikimasi, kad Klientas bendradarbiaus su Organizatoriumi, kad turistinis renginys vyktų pagal sudarytą Sutartį. Turizmo renginio dalyvis privalo susirinkimo vietoje turėti: Paraiškos sutartį ir apmokėjimo įrodymą (mokėjimo įrodymo trūkumas gali užkirsti kelią dalyvauti renginyje dėl Dalyvio kaltės), jei jis už kelionę nesumokėjo iš anksto arba iki jų pradžios dienos pinigai dar nebuvo įskaityti į Organizatoriaus banko sąskaitą, be to, pasą ar asmens tapatybės kortelę (atsižvelgiant į išvykimo kryptį).

2. Kad renginys vyktų sklandžiai, Dalyvis privalo laikytis grupės piloto nurodymų, laikytis punktualumo ir informuoti pilotą apie ketinimą nutolti nuo grupės ir visų pirma priimti vietos papročius, gerbti vietos gyventojus ir jų tradicijas.

3. Dalyvis privalo pateikti Organizatoriui visus duomenis, reikalingus vizai gauti, jei Organizatorius dalyvių vardu kreipiasi dėl vizų.

4. Dalyvis privalo laikytis vietos įstatymų, tinkamai elgtis pagal tam tikros šalies kultūros papročius (taip pat ir aprangos atžvilgiu), rūpintis gamtos apsauga.

5. Klientas pareiškia, kad sutarties pasirašymo dieną nėra kontraindikacijų (medicininių ar kitokių) dalyvauti turizmo renginyje.

6. Organizatorius informuos Klientą apie reikalavimus, susijusius su privaloma vakcinacija - Klientas savarankiškai nuspręs, ar tai padaryti, ar ne, padengs visas su tuo susijusias išlaidas ir galimas pasekmes, kurios gali atsirasti dėl to.

7. Dalyvaudamas sportinio pobūdžio turistiniame renginyje, Klientas privalo pasirūpinti patikėta sporto įranga ir tinkama jos apsauga.

8. Prieš kiekvieną sportinio pobūdžio turistinį renginį ir jo metu (visų pirma) Klientas susilaiko nuo alkoholio ar kitų svaigalų vartojimo.

9. Planuodamas kelionę, Klientas turėtų atsižvelgti į aplinkybes, kurių Organizatorius negali kontroliuoti,ir atidėti grąžinimo datą.

10. Įlaipinimo vietos ir išvykimo / renginio pradžios laikas nurodytas Organizatoriaus pateiktoje informacijoje.

11. Sutartyje nenurodyti Dalyvio norai, pažodžiui nenurodyti Sutarties turinyje (pvz., Kambariai šalia vienas kito, vaizdas į jūrą, konkretus aukštas, konkretus kambario numeris ir kt.) neįpareigoja Organizatoriaus jų įvykdyti. Nepaisant to, Organizatorius stengsis kiek įmanoma įvykdyti šiuos norus. Nesutartinio specialiojo Kliento prašymo neįvykdymas negali būti pagrindas pareikšti pretenzijas Organizatoriui.

VII. SKUNDAI, ŽALOS
1. Jei vykdydamas turistinį renginį, Klientas nurodo, kad turistinės paslaugos, kurioms taikoma Sutartis,yra nevykdomos arba vykdomos netinkamai, jis privalo nedelsdamas apie tai pranešti BARENTS.PL atstovui buvimo vietoje ir paslaugų teikėjui paslaugų tipui tinkamu būdu.

2. Skundai dėl išmokų turėtų būti pateikiami raštu. Kompensacijos, žalos atlyginimo ar kainos sumažinimo terminas baigiasi po 3 metų.

3. Esant galimiems turizmo paslaugų teikimo trūkumams, Dalyvis privalo imtis priemonių žalai pašalinti arba sumažinti. Dalyvis pirmiausia turėtų pranešti pilotui / gidui apie defektų atsiradimą, prašyti juos pašalinti. Jei neįmanoma ištaisyti žalos pakaitinėmis paslaugomis (ta pati paslaugų kokybė), Dalyvis turi teisę atsisakyti Sutarties.

4. Pilotas neturi teisės priimti pretenzijų.

5. Jei renginio dalyvis padaro žalą turtui ar asmeniui, dalyvis prisiima civilinę ir baudžiamąją atsakomybę už padarytą žalą. Organizatoriui atitaisius renginio dalyvio padarytą žalą, Organizatorius turi teisę reikalauti atlyginti ištaisytos žalos vertę ir atlyginti prekės ženklo praradimą.

6. Organizatorius yra atsakingas už turistinių paslaugų teikimo sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą, išskyrus atvejus, kai nevykdymą ar netinkamą vykdymą lėmė tik: a) kliento veiksmas ar neveikimas; b) trečiųjų šalių, nedalyvaujančių vykdant Sutartyje numatytas paslaugas, veiksmus ar neveikimą, jei šių veiksmų ar neveikimo nebuvo galima numatyti ar jų išvengti c) nenugalimos jėgos.

7. „BARENTS.PL“, vadovaudamasi galiojančių teisinių reglamentų redakcija, apriboja savo atsakomybę už paslaugų nevykdymą ar netinkamą paslaugų teikimą trigubai didesne kiekvieno kliento turizmo renginio kaina. Pirmiau nurodytas apribojimas netaikomas asmens sužalojimams ar žalai, padarytai tyčia ar dėl aplaidumo.

8. Atsakomybės už Sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą atmetimas neatleidžia Organizatoriaus nuo pareigos teikti pagalbą nukentėjusiam Dalyviui turistinio renginio metu.

VIII. GDPR
Vadovaujantis str. 6 sek. 1 lit. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, panaikinančio Direktyvą 95 / 46 / EB (bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau taip pat vadinamas BDAR):
1. Turizmo renginių dalyvių asmens duomenų administratorius yra BARENTS.PL Sp. z o.o. įsikūręs Vroclave.

2. Asmens duomenys, tokie kaip vardas (-ai), pavardė, lytis, adresas, el. Pašto adresas, telefono numeris, gimimo data, taip pat asmens tapatybės dokumento duomenys ir kiti duomenys, kurių reikalauja konkrečios šalies tarnybos, bus tvarkomi tik tuo tikslu ir apimtimi, dėl kurios buvo duotas sutikimas, tai yra duomenys, būtini turizmo renginiui organizuoti, įskaitant teisingos Sutarties parengimą, teisinių įsipareigojimų - įstatymų, mokesčių ir apskaitos - vykdymą, taip pat teisėtų UAB "BARENTS.PL" interesų įgyvendinimas, t. y. tiesioginė nuosavų turizmo produktų ir paslaugų rinkodara.

3. Kontaktinis asmuo, esantis UAB "BARENTS.PL" atsakinga už turistų renginių dalyvių duomenų apsaugą: Małgorzata Busz biuro@barents.pl tel. +48 508 4321 61 adresas: ul. Krasińskiego 42, 50-450 Wrocław.

4. Duomenų teikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas norint dalyvauti turistų renginiuose, kuriuos organizuoja BARENTS.PL. Nepateikus asmens duomenų neįmanoma sudaryti Sutarties. Sutikimo dėl duomenų naudojimo rinkodaros tikslais pareiškimas yra savanoriškas, duomenys nėra perduodami kitiems subjektams.

5. Saugomi / tvarkomi duomenys:
a) tvarkant duomenis, gautus siekiant sudaryti ir įgyvendinti Susitarimą dėl dalyvavimo turizmo renginyje- saugojimo laikas atsiranda pagal įstatymų nuostatas, įskaitant Civilinį kodeksą;
b) jei duomenys yra tvarkomi siekiant skatinti siūlomas paslaugas, asmens duomenys bus tvarkomi tol,kol bus panaikintas sutikimas šiuo klausimu;
c) tvarkant duomenis, gautus mokesčių ir apskaitos tikslais, - 5 metus nuo metų, einančių po finansinių metų, su kuriais duomenys yra susiję, pradžios, taip pat baigus teikti paslaugas tiek, kiek ir laiko,reikalingo sutarčiai įvykdyti. Praėjus minėtiems laikotarpiams, pateikti asmens duomenys bus ištrinti.

6. Asmens duomenų gavėjai bus tik subjektai, įgalioti gauti asmens duomenis pagal sutartį su UAB"BARENTS.PL" - subrangovai, būtini turizmo paslaugoms teikti.

7. Turizmo renginio dalyvis turi teisę susipažinti su savo duomenimis, juos taisyti ir papildyti, reikalauti juos pašalinti ir pateikti skundą priežiūros institucijai, ty Asmens duomenų apsaugos tarnybos pirmininkui.

8. UAB "BARENTS.PL" numato tinkamas technines ir organizacines priemones jam patikėtų asmens duomenų saugumui užtikrinti.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Dalyvis sutinka su BARENTS.PL dėl jo atvaizdo, įrašyto įgyvendinant turistinį renginį, kuriam taikomas sudarytos sutarties turinys, įrašymo ir neriboto laiko bei daugkartinio teritorinio naudojimo. Šis sutikimas apima šias naudojimo sritis: padarytų nuotraukų naudojimas, išsaugojimas, apdorojimas ir kopijavimas,prekyba kopijomis, kuriose buvo užfiksuotas vaizdas, ir vaizdo atgaminimas visomis prieinamomis technikomis ir metodais, platinimas ir publikavimas medžiagoje reklamuoti BARENTS.PL veiklą, visų pirma: žiniasklaidoje (pvz., internete), reklaminėje medžiagoje (pvz., aplankuose, kalendoriuose,lankstinukuose, plakatuose, pristatymuose, naujienlaiškiuose), spaudos skelbimuose, skelbimų lentose ir atvirose erdvėse rodomoje medžiagoje.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1. Jei Susitarimas konkrečius klausimus reglamentuoja kitaip nei šios dalyvavimo sąlygos, bus taikomos Susitarimo nuostatos.

2. Šių atskirų nuostatų negaliojimas neturi įtakos viso Susitarimo galiojimui.

3. Bet kokius ginčus, kylančius dėl Susitarimo vykdymo, šalys išspręs taikiai, kompetentingam bendram teismui nepavykus susitarti.

PP

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
(PRIVATUMO POLITIKA IR SLAPUKAI)
BARENTS.PL

Žemiau pateikiame svarbiausią informaciją apie jūsų asmens duomenų rūšį, tvarkymo apimtį ir apsaugą.Duomenų apsaugos teisinis pagrindas visų pirma yra Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas,paprastai žinomas kaip GDPR.

Jei kyla abejonių, susijusių su privatumo politika, susisiekite su mumis.

1. DUOMENŲ ADMINISTRATORIUS
Jūsų asmens duomenų administratorius, kaip apibrėžta asmens duomenų apsaugos nuostatose, yra UAB "BARENTS.PL" ul. Krasińskiego 42, 50-450 Wrocław, įrašytas į Nacionalinio teismo registro verslininkų registrą KRS numeriu 0000413966, kurį tvarko Wrocław-Fabryczna apygardos teismas,Nacionalinio teismo registro VI komercinis skyrius, NIP 899-27-33-105 , REGON 021807090.

Susisiekite su asmens duomenų tvarkymu el. Paštu: biuro@barents.pl, telefonas: +48 508 4321 61 arba tiesiogiai įmonės buveinėje.

2. INSTITUCIJA ir SAUGUMAS
Jūs turite teisę/ teisę į:
• visišką prieigą prie asmens duomenų (t. Y. Informacijos apie savo asmens duomenis, saugomus pas mus), gavimo,
• asmens duomenų ištaisymą (neteisingų duomenų ištaisymas, duomenų papildymas ar atnaujinimas),
• asmens duomenų ištrynimą GDPR nustatytais atvejais *,
• asmens duomenų tvarkymo apribojimus *,
• asmens duomenų perdavimą,
• suteiktų sutikimų atšaukimą,
• sutikimo atšaukimą bet kuriuo metu, nedarant įtakos tvarkymo, atlikto remiantis sutikimu, teisėtumui iki jo atsiėmimo,
• prieštarauti apdorojimui,
• pateikti skundą priežiūros institucijai, atsakingai už duomenų apsaugą (Asmens duomenų apsaugos tarnybai).

Pateikus prašymą ištrinti / apriboti duomenų tvarkymą, tai ne visada bus įmanoma iš karto - pavyzdžiui,vykdant sutartį, t. Y. Kelionės metu, jūs negalite prašyti ištrinti asmens duomenų. Taisyklės, susijusios su jūsų teisių įgyvendinimu, išsamiai aprašytos str. 15 - 21 GDPR. Apribojimai aprašyti, be kita ko 23 straipsnyje. Mes raginame jus susipažinti su šiomis nuostatomis.

Kiekvienu atveju mes elgiamės su jūsų privatumu ypatingai atidžiai ir individualiai. Kilus abejonėms,susisiekite su mumis el. Paštu (biuro@barents.pl), telefonu (+48 508 432 161) arba įmonės būstinėje (ul.Krasińskiego 42, 50-450 Wrocław).

Mes garantuojame visų jūsų pateiktų asmens duomenų konfidencialumą. Asmens duomenys renkami kruopščiai ir tinkamai apsaugomi nuo pašalinių asmenų prieigos. Administratorius gali naudotis tinkamomis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis, užtikrinančiomis pateiktų asmens duomenų saugumą. Asmens duomenis gali patikėti ir tvarkyti tik mūsų subrangovai (garantuodami tinkamų asmens duomenų apsaugos ir saugumo priemonių taikymą) ir tik efektyviam sutarties vykdymui (pvz., Draudikas,apskaitos įmonė, advokatų kontora, vizų tarnyba, oro linijos, kelionių pilotai) ). Jūsų asmens duomenys nebus perduodami į trečiąsias šalis, nebent jie reikalingi sutarčiai įvykdyti.

3. ASMENS DUOMENŲ RINKIMO TIKSLAS IR RŪŠIS
Mes tvarkome jūsų asmens duomenis siekdami teikti turistines paslaugas, laikydamiesi Bendrovės verslo profilio, visada pagal įstatymus.

Asmens duomenų teikimas yra savanoriškas ir tuo pačiu metu būtinas teikiant pagal sutartį numatytas paslaugas. Nepateikus jų, bus užkirstas kelias sudaryti sutartį ir tinkamai teikti paslaugas.Toliau pateikiami pagrindiniai asmens duomenų tvarkymo tikslai kartu su teisiniu pagrindu.

3.1. Norėdami pasirašyti sutartį ir ją įgyvendinti, mes tvarkome asmens duomenis (GDPR 6 straipsnio 1 dalies b punktas):
• vardas (vardai) ir pavardė,
• elektroninio pašto adresas,
• namų ir (arba) korespondencijos adresas,
• gimimo data ir vieta,
• kontaktinis telefono numeris,
• paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, galiojimo laikas ir išdavimo vieta,
• galbūt banko sąskaitos numeris - grąžinant pinigus,
• galbūt nuotraukos, jei reikia (viza / vietiniai leidimai) sutarčiai įvykdyti.

Aukščiau nurodytus asmens duomenis pateikiate naudodamiesi prašymo forma svetainėje ir pasirašydami paslaugų teikimo sutartį su UAB „Barents.pl".

3.2. Siekdami nuolat susisiekti su mumis, ty išsiųsti el. Pašto pranešimus (įskaitant naujienlaiškį savanoriškai duoto sutikimo pagrindu), kuriame būtų komercinė informacija, dabartiniai pranešimai,proginiai pranešimai ir pageidavimai, mes tvarkome tokius asmens duomenis kaip (straipsnis GDPR 6 straipsnio 1 dalies a punktas ir GDPR 6 straipsnio 1 dalies f punktas):
• vardas ir pavardė arba slapyvardis,
• elektroninio pašto adresas.

3.3. Siekdami įvykdyti iš mokesčių įstatymų kylančius įsipareigojimus, mes tvarkome asmens duomenis(GDPR 6 straipsnio 1 dalies c punktas), esančius paslaugų teikimo sutartyje su UAB „Barents.pl"
• vardas (vardai) ir pavardė,
• elektroninio pašto adresas,
• adresas,
• Gimimo data,
• Telefono numeris,
• paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, galiojimo laikas ir išdavimo vieta,
• galbūt banko sąskaitos numeris - grąžinant pinigus.

3.4. Siekdami naudoti slapukus svetainėje, mes apdorojame „slapukų“ tekstinius failus (GDPR 6 straipsnio 1 dalies a punktas). Analitiniais tikslais, kai esame www.barents.pl, mes tvarkome asmens duomenis (GDPR 6 straipsnio 1 dalies f punktas), tokius kaip:
• apsilankymo svetainėje data ir laikas,
• operacinės sistemos tipas,
• apytikslė vieta,
• žiniatinklio naršyklės, naudojamos naršant svetainėje, tipas,
• svetainėje praleistas laikas,
• aplankyti antriniai puslapiai,
• naudojami filtrai,
• antrasis puslapis, kuriame užpildytos kontaktinės formos (paraiška kelionei).

4. DUOMENŲ TVARKYMO TRUKMĖ
Jūsų asmens duomenys saugomi 5 metus nuo kalendorinių metų, kuriais buvo sudaryta sutartis,pabaigos. Jei sutinkate tvarkyti asmens duomenis rinkodaros tikslais - tol, kol nepašalinsite sutikimo juos tvarkyti. Jei nenorite gauti rinkodaros pranešimų, prašome grąžinti el. laišką su informacija, kurios atsisakėte pašto adresų sąraše, nurodydami savo vardą ir pavardę arba naujienlaiškių atveju naudodami parinktį „atsisakyti“.

5. SLAPUKŲ POLITIKA
Slapukų politika Šioje slapukų politikoje nustatomos taisyklės, kaip išsaugoti ir pasiekti duomenis apie Vartotojo įrenginius, naudojančius svetainę, kad svetainės administratorius galėtų teikti elektronines paslaugas.

5.1. Apibrėžimai:
• svetainė - svetainė, veikianti barents.pl
• išorinė svetainė - administratoriaus partnerių, paslaugų teikėjų ar gavėjų svetainė
• administratorius - UAB „Barents.pl" veikianti adresu: Krasińskiego 42, 50-450 Wrocław, su mokesčių mokėtojo numeriu (NIP): 8992733105, teikianti paslaugas elektroniniu būdu per svetainę ir sauganti bei pasiekianti informaciją Vartotojo įrenginiuose.
• vartotojas - fizinis asmuo, kuriam Administratorius teikia paslaugas elektroniniu būdu per Svetainę.
• įrenginys - elektroninis prietaisas su programine įranga, per kurį Vartotojas gauna prieigą prie Svetainės
• slapukai - tekstiniai duomenys, surinkti failų, patalpintų Vartotojo įrenginyje, forma

5.2. Slapukų rūšys:
• vidiniai slapukai - iš Vartotojo įrenginio įdėti ir perskaityti failai siunčiami į Svetainės IT sistemą
• išoriniai slapukai - failai, kuriuos iš Vartotojo įrenginio įdėjo išorinių svetainių IRT sistemos
• seanso slapukai - failai, kuriuos iš Vartotojo įrenginio įdėjo svetainė arba išorinės svetainės per vieną konkretaus įrenginio seansą. Pasibaigus seansui, failai pašalinami iš Vartotojo įrenginio.
• nuolatiniai slapukai - failai, kuriuos svetainė ar išorinės svetainės įkėlė ir skaitė iš Vartotojo įrenginio, kol jie bus ištrinti rankiniu būdu. Failai nėra ištrinami automatiškai pasibaigus įrenginio seansui, nebent Vartotojo įrenginio konfigūracija nustatyta į slapukų ištrynimo režimą pasibaigus įrenginio seansui.

5.3. Saugumas:
• Saugojimo ir skaitymo mechanizmai - slapukų saugojimo ir skaitymo mechanizmai neleidžia iš vartotojo įrenginio atsisiųsti jokių asmens duomenų ar jokios konfidencialios informacijos. Praktiškai neįmanoma virusų, Trojos arklių ir kitų kirminų perkelti į Vartotojo įrenginį.
• Vidiniai slapukai - vidiniai slapukai, kuriuos naudoja slapukų administratorius, yra saugūs Vartotojo įrenginiams
• Išoriniai slapukai - administratorius nėra atsakingas už slapukų iš Svetainės partnerių saugumą.Partnerių sąrašas pateikiamas toliau slapukų politikoje.

5.4. Tikslai, kuriems naudojami slapukai
• rinkodara ir reklama - administratorius ir išorinės svetainės naudoja slapukus rinkodaros tikslais ir teikia vartotojų reklamas,
• statistiniai duomenys - administratorius ir išorinės svetainės naudoja slapukus, kad rinktų ir apdorotų statistinius duomenis, pvz., Apsilankymų statistiką, vartotojo įrenginio statistiką ar vartotojų elgsenos statistiką. Šie duomenys yra renkami siekiant analizuoti ir tobulinti svetainę,
• daugialypės terpės paslaugų teikimas - administratorius ir išorinės svetainės naudoja slapukus, kad aptarnautų daugialypės terpės paslaugų vartotojus,
• socialinės paslaugos - administratorius ir išorinės svetainės naudoja slapukus, kad palaikytų socialines paslaugas.

5.5. Išorinės svetainės
Administratorius bendradarbiauja su šiomis išorinėmis svetainėmis, kurios gali patalpinti slapukų failus Vartotojo įrenginiuose:
• Google analizė
• „Google AdWords“
• Facebook
• „Youtube“

5.6. Tinklalapio ir išorinių svetainių laikymo ir prieigos prie vartotojo įrenginių sąlygų nustatymo galimybės:
• vartotojas gali bet kada savarankiškai pakeisti išsaugotų slapukų duomenų išsaugojimo, ištrynimo ir prieigos prie jų nustatymus,
• informacija apie tai, kaip išjungti slapukus populiariausiose kompiuterių naršyklėse ir mobiliuosiuose įrenginiuose, yra svetainėje: „kaip išjungti slapukus“ ,
• vartotojas gali bet kada ištrinti visus iki šiol išsaugotus slapukų failus naudodamasis Vartotojo įrenginio įrankiais, per kuriuos Vartotojas naudojasi Svetainės paslaugomis.

5.7. Svetainės reikalavimai
• Apribojus slapukų failų išsaugojimą ir prieigą prie Vartotojo įrenginio, kai kurios svetainės funkcijos gali sutrikti.
• Administratorius neprisiima jokios atsakomybės už netinkamai veikiančias Svetainės funkcijas, jei Vartotojas kokiu nors būdu apriboja galimybę išsaugoti ir skaityti slapukus.

5.8. Slapukų politikos pakeitimai
• Administratorius pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti šią slapukų politiką, apie tai nepranešdamas vartotojams.
• Slapukų politikos pakeitimai visada bus paskelbti šiame puslapyje.
• Įvesti pakeitimai įsigalioja nuo slapukų politikos paskelbimo dienos.